Good ’n Food

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN – MASSAFRIT NV

Betalingsvoorwaarden:

Alle facturen zijn contant betaalbaar op factuurdatum en dit op het maatschappelijk adres van de NV MASSAFRIT of op de bankrekening vermeld op factuur.
Eventuele klachten betreffende de goederen, de materialen of het geleverde werk, dienen ten laatste de eerste werkdag na vaststelling bij aangetekend schrijven in kennis te worden gebracht van de NV MASSAFRIT.
Eventuele klachten betreffende factuur of levernota dienen de NV MASSAFRIT binnen de acht dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven ter kennis te worden gesteld. Bij gebrek aan ingebrekestelling worden de goederen, de materialen en/of het geleverde werk geacht als zijnde aanvaard.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de nul dagen vanaf factuurdatum, zullen er verwijlintresten worden aangerekend aan 1,5% maandelijks vanaf factuurdatum tot datum van betaling zonder dat hiertoe een uitdrukkelijke ingebrekestelling vereist is. In geval van niet-betaling binnen de 30 dagen vanaf factuurdatum kan het factuurbedrag tevens verhoogd worden met een forfaitair bedrag van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro onverminderd de gerechtskosten en dit ten titel van schadevergoeding wegens stoornis in de organisatie en financiële planning van de NV MASSAFRIT.

Rechtsmacht:

In geval van betwisting of procedure zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Mechelen, respectievelijk één der Vredegerechten naar keuze van de NV MASSAFRIT bevoegd.

Diversen:

Alle offertes en prijzen zijn exclusief BTW of andere taksen behoudens uitdrukkelijk vermeld. Prijslijsten en folders zijn louter informatief en verbinden de NV MASSAFRIT niet.